ข้อมูลแพทย์เฉพาะทาง

ทำตาสองชั้นเชียงใหม่

พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

ปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา :

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537-2542)
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543-2547)
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548- 2549)
 • อบรมเพิ่มเติมและได้รับ Certification of  Breast Reconstruction and  Microvascular Surgical Fellowship program in the Division of Plastic and Reconstructive Surgery , Beaumont Health, Royal Oak , Michigan, USA

สมาชิก :

PuttanWongtriratanachai , MD

Post Doctoral

 • 2000-2004  :   Resident in Surgery ,Department  of Surgery,Faculty of Medicine , ChiangMaiUniversity,ChiangMai,Thailand
 • 2005-2006  :   Resident in Plastic Surgery,Department  of Surgery,Faculty of Medicine , Chulalongkorn Hospital,Chulalongkorn University
 • 2007-Now  :    Instructor in Division of Plastic  Surgery,Departmentof Surgery,Faculty of Medicine , ChiangMaiUniversity,ChiangMai,Thailand

Qualification

 • Diploma of Medicine
 • Diplomate Board of General Surgery ( Fellow of International Collage of Sugeons (FICS)
 • 2006 : Diplomate Board of Plastic Surgery (Fellow of Royal Collage of Sugeons of Thailand (FICST)
 • 2018 : Certification of  Breast Reconstruction and  Microvascular Surgical Fellowship program in the Division of Plastic and Reconstructive Surgery , Beaumont Health, Royal Oak , Michigan, USA

ทำตาสองชั้นเชียงใหม่ทำตาสองชั้นเชียงใหม่ทำตาสองชั้นเชียงใหม่
ทำตาสองชั้นเชียงใหม่

xตาสองชั้นเชียงใหม่ทำตาสองชั้นเชียงใหม่ตาสองชั้นเชียงใหม่ตาสองชั้นเชียงใหม่

error: Content is protected !!